Global presence

南粤风彩36选7:Poland

Corporate visual scientist

南粤风采36选7最新开奖号码查询 www.pnbcb.com ?

Zmienimy sposób w jaki ?wiat my?li o zdrowiu skóry

Wiemy, jak bardzo wa?n? rol? pe?ni skóra w naszym ?yciu. Dlatego koncentrujemy si? na dostarczaniu innowacyjnych rozwi?zań medycznych, aby skutecznie zaspokaja? potrzeby pacjentów i konsumentów na ka?dym etapie ich ?ycia.

Choroby skóry mog? mie? istotne, psychologiczne i spo?eczne skutki w ?yciu naszych pacjentów i konsumentów. Lecz?c te schorzenia, pomagamy ludziom zachowa?, a tak?e przywróci? i utrzyma? zdrow? skór?, poprawiaj?c jednocze?nie ich jako?? ?ycia. Nasze produkty i rozwi?zania chroni? skór? przed negatywnymi czynnikami ?rodowiskowymi oraz przywracaj? jej m?odzieńczy wygl?d.

Dzi?, Galderma jest najwi?ksz? na ?wiecie niezale?n? firm? dermatologiczn?.

Powsta?a w 1981 r. jako joint venture Nestle i L’Oreal. Od 2014 r. do wrze?nia 2019 r. prowadzili?my dzia?alno?? jako Nestle Skin Health, wchodz?c w sk?ad grupy Nestle S.A. Od pa?dziernika 2019 r. stanowimy niezale?n? spó?k? zarz?dzan? przez konsorcjum inwestorów: EQT, Luxinv? - spó?k? zale?n?? Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), i? PSP Investment.

Na polskim rynku dzia?amy od 2000 r.

?

Nasz zespó?

Nasz zespó? Galderma Polska to oko?o 70 pracowników, w wi?kszo?ci to nasi specjali?ci sprzeda?y i doradcy klientów, którzy promuj? leki , produkty medycyny estetycznej i dermokosmetyki. Na wspólny sukces naszej spó?ki w Polsce pracuj? równie? specjali?ci marketingu, obs?ugi klienta, dzia?ów rejestracji programów medycznych, compliance, a tak?e finansów, HR, administracji i logistyki.

?

Corporate visual scientist

?

Oferty pracy publikujemy na stronach:
https://tas-nestle.taleo.net/careersection/galderma/jobsearch.ftl?lang=en
https://www.linkedin.com/company/galderma-/jobs/

Nasze produkty
W ofercie naszej spó?ki znajduj? si? produkty lecznicze dost?pne na recept?, wyroby medyczne z zakresu medycyny estetycznej, a tak?e dermokosmetyki do piel?gnacji skóry.

? Produkty lecznicze na recept?:
Soolantra, Epiduo,? Tetralysal, Rozex, Differin

??Estetyczne rozwi?zania medyczne:
Produkt leczniczy: Azzalure
Wyroby medyczne: Restylane, Restylane Skinboosters

??Zdrowie konsumentów:
Produkty dermokosmetyczne: Cetaphil
Produkt leczniczy dost?pny bez recepty: Loceryl, leczniczy lakier do paznokci

?

Wi?cej informacji na temat naszych produktów na stronach:
www.restylane.pl
https://www.facebook.com/restylanepolska
www.instagram.com/restylane_polska
https://www.facebook.com/cetaphil.polska?
https://www.cetaphil.pl??????????????????????????????????????????
https://www.instagram.com/cetaphil_polska/

?

Kontakt do firmy
GALDERMA POLSKA Sp. z o.o.
??czyny 4,
02-820 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 331 21 80
E-mail: [email protected]

?

Zg?aszanie dzia?ań niepo??danych
?
W przypadku pytań dotycz?cych konkretnego schorzenia nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.
Galderma stale monitoruje bezpieczeństwo stosowania swoich produktów. Dzi?ki zg?aszaniu zdarzeń niepo??danych zwi?zanych z produktami Galderma, przyczyniaj? si? Państwo do monitorowania tego bezpieczeństwa.
Aby zg?osi? zdarzenie niepo??dane, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 331 21 80 lub mailowy [email protected]