Global presence

随机选7个号36选7:Poland

南粤风采36选7最新开奖号码查询 www.pnbcb.com Galderma to wiod?ca na ?wiecie firma dermatologiczna, której celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwi?zań medycznych, aby skutecznie zaspokaja? potrzeby pacjentów na ka?dym etapie ich ?ycia, przy jednoczesnym wspieraniu pracowników s?u?by zdrowia na najwy?szym poziomie.

Choroby skóry, które leczymy, mog? mie? istotne, psychologiczne i spo?eczne skutki w ?yciu naszych pacjentów. Lecz?c te schorzenia, pomagamy ludziom zachowa?, a tak?e przywróci? i utrzyma? zdrow? skór?, poprawiaj?c jednocze?nie ich jako?? ?ycia.

?

Poland country page image

?

Wprowadzamy na rynek produkty do piel?gnacji skóry, wyroby medyczne z zakresu medycyny estetycznej a tak?e produkty lecznicze, dost?pne na recept?.

?

Dermatologia jest dla nas misj?.

  • Wszystkie nasze dzia?ania koncentrujemy na pacjentach i s?u?bie zdrowia

  • Prowadzimy unikalne badania naukowe i medyczne korzystaj?c z mo?liwo?ci ?wiatowych centrów badań i rozwoju

  • Oferujemy leki (tak?e dost?pne bez recepty) oraz produkty i us?ugi medycyny estetycznej, dostosowane do potrzeb pacjentów w ka?dym wieku

  • Budujemy i rozwijamy partnerstwo z lekarzami dermatologami oraz specjalistami opieki medycznej z innych obszarów

  • Wspó?pracujemy z organizacjami pracuj?cymi na rzecz rozwoju dermatologii oraz ?rodowiskiem medycznym, naukowym i biznesowym a tak?e z przedstawicielami s?u?by publicznej

?

Nasza innowacyjna oferta obejmuje:

  • leki stosowane w leczeniu chorób takich jak tr?dzik, tr?dzik ró?owaty, ?uszczyca, grzybica paznokci (grzybicze zaka?enia paznokci)

  • rozwi?zania medyczne do zapobiegania i leczenia starzenia si? skóry

  • produkty dermokosmetyczne do ochrony i piel?gnacji zdrowia skóry, w?osów i paznokci

?

Nasze g?ówne marki w Polsce:

? Produkty lecznicze na recept?:

Clobex, Differin, Epiduo, Epiduo Forte, Mirvaso, Rozex, Soolantra, Tetralysal

?

? Estetyczne rozwi?zania medyczne:

?

Produkt leczniczy: Azzalure

Wyroby medyczne: Restylane

Wyrób medyczny: Sculptra

?

? Zdrowie konsumentów:

Produkty dermokosmetyczne: Cetaphil,

Produkty lecznicze dost?pne bez recepty: Loceryl, lakier do paznokci, leczniczy

?

https://www.cetaphil.pl/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

https://www.facebook.com/restylanepolska/?

https://www.instagram.com/cetaphil_polska/

www.instagram.com/restylane_polska

?

GALDERMA POLSKA Sp. z o.o.

??czyny 4,

02-820 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 331 21 80??

E-mail: [email protected]

?

Zg?aszanie dzia?ań niepo??danych

?

W przypadku pytań dotycz?cych konkretnego schorzenia nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.

Galderma stale monitoruje bezpieczeństwo stosowania swoich produktów. Dzi?ki zg?aszaniu zdarzeń niepo??danych zwi?zanych z produktami Galderma, przyczyniaj? si? Państwo do monitorowania tego bezpieczeństwa.

Aby zg?osi? zdarzenie niepo??dane, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 331 21 80 lub mailowy [email protected]