Global presence

彩票36选7开奖查询:Slovakia

南粤风采36选7最新开奖号码查询 www.pnbcb.com Galderma je globálna farmaceutická spolo?nos? so zameraním na dermatológiu. Vyvíjame inovatívne medicínske rie?enia a na?ou snahou je pomáha? a radi? lekárom a lekárnikom na celom svete.

Ke??e ko?a je unikátnym systémom ?udského tela, dermatológia si vy?aduje ?pecializované odborné znalosti a jedine?né schopnosti. Spolo?nos? Galderma bola zalo?ená s cie?om vybudova? farmaceutickú spolo?nos? s vyhradnym zameraním na dermatológiu.

?

U? pred vy?e tridsiatimi rokmi sme zacielili na?e zdroje jedinym smerom: ponúka? inovatívne, medicínske dermatologické rie?enia so ?peciálnym zameraním na akné, rozaceu, psoriázu, na onychomykózu, poruchy pigmentácie, rakovinu ko?e, ako aj na medicínske, estetické a korektívne zákroky proti starnutiu ko?e.

Dnes je Galderma svetová dermatologická spolo?nos?, ktorá sa anga?uje v inovatívnych medicínskych rie?eniach zodpovedajúcich potrebám ?udí po?as ich celého ?ivota. Av?ak pomáha a radí aj lekárom po celom svete.

Ka?dy rok investujeme asi 19 % na?ich príjmov do vyskumu a vyvoja novych dermatologickych postupov a prípravkov, pri?om siahame po inovatívnych technológiách. Na?a dermatologická spolo?nos? je v tejto oblasti jednym z poprednych svetovych investorov do vyskumu a vyvoja. P?? najmodernej?ích vyskumnych a vyvojovych centier a??es? vyrobnych prevádzok poskytuje ?irokú paletu zdravotníckych rie?ení sp?ňajúcich najvy??ie ?tandardy bezpe?nosti a ú?innosti.

?

Galderma ponúka prípravky v tychto troch oblastiach: prípravky na lekársky predpis, samolie?bu a estetickú medicínu.

?

  • Lieky na lekársky predpis: Clobex, Differine, Mirvaso, Rozex, Soolantra

  • Prípravky pre estetickú medicínu: Restylane

  • Vo?nopredajné prípravky: Excipial, Loceryl, Kerasal, Aknecolor, Neocapil

  • Dermokozmetické prípravky: Cetaphil, Daylong, Excipial Kids

?

Galenoderm, s.r.o.

(Service Provider pre spolo?nos? Galderma v?Slovenskej republike)

Nobelova 28
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

Tel: +421 2 4910 9010
Email: [email protected]
Web: www.galenoderm.com

Kontakt pre hlásenie podozrení na ne?iaduce ú?inky: [email protected]

Spolo?nos? je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa., vlo?ka ?. 127536 /B; I?O: 51?642 921